Warsztaty taneczne


Nauczyciel prowadzący: mgr Anna Stasiak – Lewandowska


Cel główny:
Otwarcie dziecka na gotowośœć przyjęcia nowego wyzwania i sprostania mu.

Założone efekty:

 • dziecko doskonali koordynację wzrokowo -– ruchową, zmysły słuchu, wzroku, kinestetyczny, poczucie przestrzeni i rytmu
 • usprawnia umiejętnośœć œwiadomego przejawiania inicjatywy i twórczoœści, koncentracji i samoopanowania
 • nabędzie umiejętnoœść komunikowania się i współdziałania w grupie rówieœśniczej, poznania własnego ciała oraz wyrażania siebie w sposób estetyczny
 • ośœmieli się występując na forum grupy, przełamie tremę występując przed szerszym gronem
 • rozwinie sprawnoœść motoryczną oraz procesy poznawcze: uwagę, spostrzegawczoœść, pamięć, logiczne i kreatywne myśœlenie.

Metody pracy:

 • kierowania własną działalnoœścią dziecka
 • zadań stawianych do wykonania
 • samodzielnych dośœwiadczeń
 • obserwacji, pokazu, przykładu
 • rozmowy, objaœnienia
 • współdziałania i współpracy.