CEL GŁÓWNY I KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA.

Nauczyciele działają realizując hasło:

 Przedszkolak jest ciekawy świata!”

Cel główny przedszkola

Nasze przedszkole przy współpracy  z Rodzicami oraz instytucjami regionalnymi wspiera dzieci w rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i talentów,  wzbogaca dziecięcą  wiedzę o otaczającym  świecie, ucząc prawidłowego funkcjonowania  w społeczeństwie.

KIERUNKI  ROZWOJU  PRZEDSZKOLA

 

o   Tworzenie warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami;

o   Tworzenie warunków do osiągnięcia przez dzieci gotowości do podjęcia nauki w szkole

o   Modelowanie, projektowanie, pobudzanie zdolności dziecka poprzez stosowanie metod wyzwalających jego aktywność;

o   Kształtowanie u dzieci dojrzałości społeczno- emocjonalnej; wdrażanie do przestrzegania norm społecznych;

o   Zapewnienie wychowankom poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego w środowisku sprzyjającym jego zdrowiu

o   Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej