RODO

Klauzula informacyjna RODO

Szanowny Rodzicu,

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym RODO, informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne „Jagódka” w Bydgoszczy, ul. Lelewela 15a, 85-669 Bydgoszcz, reprezentowane przez dyrektora placówki – Małgorzatę Srokę. Dane kontaktowe: tel. 052 341-38-55, kom.  572 616 016, e-mail:sekretariat@jagodka.com

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Dorotę Srokę, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iodjagodka.sroka@gmail.com lub telefonicznie: 503-178-141;

2) Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka przetwarzane będą w celu:

- realizacji umowy, i/lub działań przed jej zawarciem w związku z realizacją zadań statutowych przedszkola, jak również zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych wynikających z ustawy z 7.09.1991r. o systemie oświaty, – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.c RODO,

- ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ułatwienia korzystania z usług świadczonych przez Administratora i poprawy funkcjonalności tych usług, celach archiwizacyjnych i statystycznych, dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową, realizacji i rozliczenia otrzymanego wsparcia publicznego w ramach zawartej umowy na realizację projektu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

- otrzymywania ofert marketingowych, korespondencji okolicznościowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3) Odbiorcami Twoich danych osobowych i danych osobowych Twojego dziecka będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, uczestniczące w realizacji umowy i celów statutowych, instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania (jeśli dotyczy) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych takie jak np. firmy kurierskie, transportowe, podmioty świadczące usługi kredytowe i płatnicze (np. Banki), firmy ubezpieczeniowe firmy rachunkowe, audytowe i konsultingowe.

4) Twoje dane osobowe i dane Twojego dziecka przechowywane będą przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności oświatowych, podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z umową,

- realizacji i rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego w ramach podpisanej umowy o realizację danego projektu,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

a w zakresie otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej, publikacji Twojego wizerunku i wizerunku Twojego dziecka od momentu wyrażenia Pani/Pana zgody do momentu odwołania tej zgody.

5) Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, kopii danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe, w przypadku udzielenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych, otrzymywania korespondencji okolicznościowej, publikacji wizerunku – posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

6) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy.

Przedszkole Niepubliczne „Jagódka” w Bydgoszczy.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

dla osoby upoważnionej przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka z przedszkola

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne „Jagódka” w Bydgoszczy, ul. Lelewela 15a, 85-669 Bydgoszcz, reprezentowane przez dyrektora placówki – Małgorzatę Srokę. Dane kontaktowe: tel. 052 341-38-55, kom.  572 616 016, e-mail:sekretariat@jagodka.com

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Dorotę Srokę, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iodjagodka.sroka@gmail.com lub telefonicznie: 503-178-141;

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu potwierdzenia tożsamości osoby wskazanej przez rodziców/opiekunów prawnych jako osoby upoważnionej do odbioru dziecka z Przedszkola.

3. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest przetwarzanie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6, ust. 1, lit. e RODO).

4. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora: imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa z dzieckiem, numer dowodu osobistego;

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a także przez okres ustalony przez Administratora w stosownych przypadkach.

6. Posiadają Państwo prawo do:

a) Żądania dostępu do danych przetwarzanych przez Administratora;

b) Sprostowania danych przetwarzanych przez Administratora;

c) Ograniczenia przetwarzania przez Administratora danych;

d) Usunięcia przez Administratora (pod pewnymi warunkami);

e) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych przez Administratora danych;

f) Wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa i Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

7. Źródłem pochodzenia Państwa danych osobowych są rodzice/opiekunowie prawni dzieci, umieszczający te dane w dokumencie Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola upoważniający Państwa do odbierania tych dzieci.

Przedszkole Niepubliczne „Jagódka” w Bydgoszczy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

w Przedszkolu Niepublicznym „Jagódka” w Bydgoszczy, ul. Lelewela 15a, 85-669 Bydgoszcz

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, iż:

1. Administratorem systemu monitoringu jest Przedszkole Niepubliczne „Jagódka” w Bydgoszczy, ul. Lelewela 15a, 85-669 Bydgoszcz, reprezentowane przez dyrektora placówki – Małgorzatę Srokę. Dane kontaktowe: tel. 052 341-38-55, kom.  572 616 016, e-mail:sekretariat@jagodka.com

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iodjagodka.sroka@gmail.com lub telefonicznie: 503-178-141;
3. Dane osobowe przetwarzane będą za pomocą monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia Przedszkola Niepublicznego „Jagódka” w Bydgoszczy na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO
4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: wejście główne, hol, szatnia, teren wokół budynku przedszkola.
5. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres nie przekraczający 7 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
9. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych , usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przedszkole Niepubliczne „Jagódka” w Bydgoszczy