O przedszkolu


Zobacz nas na Facebooku:
Przedszkole Niepubliczne Jagódka                     Przedszkole Niepubliczne „Jagódka” w Bydgoszczy działa od 01.09.1995 roku. Zlokalizowane jest w samym centrum Bydgoszczy, w przestronnym  budynku, z pięknym ogrodem przeznaczonym do realizacji programu wychowania w przedszkolu. Dyrektorem Przedszkola jest mgr Małgorzata Sroka, legitymująca się wykształceniem pedagogicznym o specjalności: nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym, studiami z zakresu informatyki oraz studiami podyplomowymi z organizacji i zarządzania oświatą i posiadająca Certyfikat Menedżera Oświaty. W roku 2007 otrzymała nagrodę KUJAWSKO-POMORSKIEGO Kuratora Oświaty w Bydgoszczy za szczególne osiągnięcia w pracy pedagogicznej. Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy pełniła funkcję koordynatora dziesięciu edycji Międzynarodowego Konkursu Grafiki Komputerowej organizowanego na terenie przedszkola „Jagódka”. Jest autorką książki dla dzieci pt. „Matematyczne podróże Kropki i Plusika”, uczestniczką spotkań naukowych m.in. Międzynarodowej Konferencji ,,W świecie wiedzy, informacji i komunikacji” organizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Jej pasją jest poszukiwanie nowych rozwiązań edukacyjnych i praca nad pielęgnowaniem zainteresowań i pasji dziecięcych.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „JAGÓDKA” W BYDGOSZCZY

 Przedszkole Niepubliczne „Jagódka” w Bydgoszczy to przedszkole posiadające wspaniałe tradycje organizacyjne oraz edukacyjne. Jego głównym zadaniem jest przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, rozwijanie zamiłowań i talentów, budowanie świadomości własnych inteligencji, a co z tym związane umiejętności skutecznego, szybkiego i zgodnego, z dyspozycjami własnego umysłu, uczenia się. Realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego mamy pewność, że nasi absolwenci zdobędą umiejętności kluczowe niezbędne do podjęcia nauki w szkole. Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną program wychowania w przedszkolu i zaplanowane sytuacje edukacyjne pozwolą dzieciom rozwijać umiejętności, wiadomości, zdolności, kształtować nawyki, w ramach wszystkich obszarów edukacyjnych niezbędnych do doskonałego radzenia sobie z zadaniami, jakie stawia przed nimi szkoła. Realizując zadania w świetle zasad i norm określonych w dokumentach prawa oświatowego nauczyciele podejmują działania, rozwijające zarówno zdiagnozowane talenty jak i doskonalące umiejętności wymagające zintensyfikowanej stymulacji. Poprzez różnorodne formy działań nauczyciele:
- wspomagają dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
- budują system wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się, co jest dobre, a co złe;
- kształtują u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
- rozwijają umiejętności społeczne, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;- stwarzają warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
- podejmują aktywność mającą na celu troskę o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
- budują dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijają umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
- wprowadzają dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijają umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne:
- kształtują u dzieci poczucie przynależności społecznej oraz postawę patriotyczną;
- zapewniają dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. Edukacja w naszym przedszkolu umożliwia dzieciom poznanie języka angielskiego w zakresie obowiązującej podstawy programowej, jak również w stopniu znacznie wykraczającym poza jego ramy. W bieżącym roku szkolnym będziemy wzmacniać szczególnie wrażliwość estetyczną:
– kulturę i sztukę poprzez muzykę klasyczną, podczas zajęć umuzykalniających prowadzonych przez wspaniałą skrzypaczkę:
– absolwentkę Akademii Muzycznej. Rok szkolny 2020/21 to również czas realizacji nowych form pracy z dzieckiem. W toku codziennych zajęć edukacyjnych nauczycielki będą wprowadzały elementy metody globalnego czytania Glenna Domana już w najmłodszych grupach. Naszym celem jest wzbogacenie oferty edukacyjnej i dążenie tym samym do ukształtowania otwartych, twórczych, czerpiących radość z działania dzieci. W bieżącym roku szkolnym nauczycielki planując sytuacje edukacyjne, zarówno w grupie jak i w toku warsztatów dodatkowych, zaproszą dzieci na:
Zajęcia z „Królikiem – Podróżnikiem”, podczas których dzieci poszerzą zainteresowania geograficzne, wiedzę o najbliższym środowisku, a także o dalekich podróżach. Będą pracowały z mapą, zdobędą informacje z literatury popularno-naukowej oraz wezmą udział w wycieczkach, tych bliskich
i dalekich.
Zajęcia z „Kornikiem – Przyrodnikiem”, na których przedszkolaki rozwiną: zamiłowania przyrodnicze, wzbogacą wiedzę z zakresu zjawisk kierujących naturą, ciekawostek ze świata roślin i zwierząt, różnorodnych form życia, ekologii. Nauczyciele zaproponują również wycieczki o tematyce przyrodniczej wzbogacające dziecięce doświadczenia „z zakresu życia roślin i zwierząt”.
Zajęcia ze „Świetlikiem – Kucharzykiem”, które rozwiną miłość kulinarną, umiejętności tworzenia i eksponowania potraw kuchni regionalnej, polskiej i europejskiej. Tu dzieci będą poznawały tajniki receptur na pyszne pierniczki, ciastka, wykonają zdrowe soki, sałatki oraz kolorowe kanapki.
Zajęcia z „Żyrafką – Fotografką”, rozwijające: wrażliwość wizualno – przestrzenną, poczucie estetyki, wiedzę dotyczącą technik plastycznych, barwy, proporcji. Zajęcia malarskie, graficzne doskonalące wiedzę o barwach i pozwalające zgromadzić doświadczenia artystyczne. Finalnie wytwory dziecięce będą uwieczniane fotografiami, które znajdą się na Facebooku naszego przedszkola.
Zajęcia z „Konikiem – Zawodnikiem”, dzięki którym dzieci nauczą się przestrzegania zasad w grach zespołowych, wykonają szereg ćwiczeń stanowiących „trening sportowy”, będą uczestniczyły w zabawach ruchowych wdrażających do zgodnej współpracy, uczciwej rywalizacji i samokontroli. Rozwiną sprawność fizyczną, zwinność, szybkość, nauczą się starannego wykonywania ćwiczeń.
Zajęcia z „Mróweczką – Tancereczką” dzięki którym dzieci poznają taniec „za kulisami”, zdobędą wiedzę dotyczącą rytmu, dźwięku. Doświadczą muzyki i ruchu, nauczą się układów tanecznych tradycyjnych i nowoczesnych, wystąpią w małych formach scenicznych.
Zajęcia z „ Profesorem – Muchomorem”, podczas których przedszkolne „Jagódki” rozwiną: wiedzę z zakresu podstaw fizyki, chemii, przyrody, cywilizacji. Zrozumieją zasady rządzące światem natury i wytworami ludzkiego umysłu. Tu dokonają eksperymentów wyjaśniających zjawiska fizyczne i odpowiedzą na pytania np. dlaczego para zamienia się w wodę, a woda w lód? Dowiedzą się, co pływa, a co tonie i dlaczego samolot utrzymuje się w powietrzu oraz wiele więcej.
Podczas realizacji powyższych zadań nauczyciele stosują różnorodne metody i formy pracy z dziećmi. Wykorzystują swoją wiedzę dotyczącą sposobów działań edukacyjnych i wdrażają ją w sytuacjach zadaniowych. Stwarzają dzieciom przestrzeń, w której nauka i zabawa przebiegają skutecznie i interesująco. Dzieci we wszystkich grupach wiekowych otrzymują, od otaczających je dorosłych, niezbędną do dalszego rozwoju, wiedzę oraz wachlarz umiejętności potrzebnych do skutecznego porozumiewania się w środowisku społecznym. Nasze działania edukacyjne i wychowawcze organizowane w przyjaznym otoczeniu, kształtują sprawności, nawyki dziecięce oraz świadomość własnych inteligencji, a przez to wiarę w siebie.