Dla rodziców

Przedszkole Niepubliczne ,,Jagódka”

rozpoczyna nabór na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja rozpocznie się dnia 15 lutego 2022 roku.

PRZEDSZKOLE OFERUJE:

1. Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w tym przygotowanie dziecka 6 – letniego do podjęcia nauki w szkole.

2. Edukację stawiającą na integralny, holistyczny rozwój dziecka poprzez codzienne wydobywanie jego potencjału intelektualnego i rozwijanie zainteresowań.

3. Codzienną naukę języka angielskiego prowadzoną przez wykwalifikowanego lektora.
4. Własną kuchnię, dzięki której kształtowane są nawyki zdrowego żywieniowych od najmłodszych lat.

5. Przestrzeń do nauki i zabaw w przestronnym, funkcjonalnym budynku, otoczonym dużym ogrodem i placem zabaw.

6. Wyspecjalizowaną i zaangażowaną w pracę kadrę nauczycieli specjalistów.

7. Rodzinną atmosferę, dzięki której codziennie następuje prawidłowy rozwój małego dziecka.

REGULAMIN REKRUTACJI

Przyjęcie dziecka do przedszkola następuje na podstawie Karty Zgłoszenia, która dostępna jest w sekretariacie przedszkola lub na stronie internetowej. Zapisy rozpoczynają się 15 lutego i potrwają do 15 marca. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Wysokość czesnego – 290 zł./miesiąc

Stawka żywieniowa – 11 zł./dzień

Zwolnienie z opłaty czesnego – dla dzieci korzystających z 5-godzinnego pobytu
w przedszkolu.

 Wirtualny spacer po przedszkolu
(kliknij)…
 
 Przedszkole Niepubliczne ,,Jagódka” w Bydgoszczy

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „JAGÓDKA”

ul. Lelewela 15 a, 85 – 669 Bydgoszcz

tel. (52)341-38-55,

kom. 572-616-016

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM ,,JAGÓDKA” W BYDGOSZCZY 

 Obowiązują nadal

PROCEDURY ORGANIZACJI WYCHOWANIA I EDUKACJI W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „JAGÓDKA” W BYDGOSZCZY :

Postanowienia szczegółowe
 1. W zajęciach edukacji przedszkolnej mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Minimalna przestrzeń dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 1,5m
  2
  na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji lub na kwarantannie nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 4. Rodzice mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem z zasady 1 rodzic z dzieckiem, w odstępie od kolejnego rodzica w odległości ok., 1,5 m z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych).
 5. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola wyłącznie przez osoby zdrowe.
 6. Zapewnia się szybką komunikację przedszkola z rodzicem dziecka. Za bezpośredni kontakt z rodzicami odpowiedzialny jest nauczyciel przebywający, w tym czasie w grupie, zgłasza zaistniałe zagrożenie dyrektorowi. Rodzic jest zobowiązany do odebrania telefonu z przedszkola (52 341 38 55 lub komórkowego telefonu nauczyciela) oraz ustalenia postępowania.
 7. Pomiar temperatury rekomendowany jest termometrem elektronicznym. Budzący niepokój nauczyciela stan zdrowia dziecka upoważnia go do dokonania pomiaru temperatury. W przypadku wystąpienia temperatury 37,5 C, i wyższej, nauczyciel zawiadamia rodzica.
 8. W przypadku objawów wskazujących na infekcję wirusem COVID-19 pracownik zabezpieczony w środki ochrony oczekuje na rodzica w wyznaczonym izolatorium.
 9. Z sali, w której przebywają dzieci usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 10. Zaleca się unikanie codziennego przynoszenia przez dzieci do placówki i zabierania z placówki zbędnych przedmiotów lub zabawek.
 11. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi, nauczycielami i personelem opiekującym się dziećmi.
 12. Przy organizacji żywienia stosuje się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.
 13. Dzieci spożywają posiłki z zachowaniem zasad szczególnej higieny, w miejscu do tego przeznaczonym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.
 14. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.
 15. Sale, w których przebywają dzieci, są wietrzone: przed wejściem dzieci do sali, podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym oraz po opuszczeniu pomieszczenia oraz zgodnie z bieżącymi potrzebami.
 16. Dzieci, nauczyciele oraz pracownicy przedszkola, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, myją ręce wodą z mydłem przez ok. 30 sekund.
 17. Dyrektor podejmuje decyzję o realizacji przez specjalistów i nauczycieli zajęć dodatkowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przeciwdziałania COVID-19.
 18. W przedszkolach prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych i zabawek.
 19. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet, a w pomieszczeniach sanitarno higienicznych wywiesza się obrazkowe plakaty dla dzieci z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 20. Dzieci pod nadzorem nauczyciela mogą korzystać z placu zabaw zgodnie z ustalonym harmonogramem zapewniającym zmianowe przebywanie grup w szatni.
 21. Sprzęt na terenie dezynfekuje się pod koniec dnia, za wykonanie dezynfekcji odpowiedzialny jest pan konserwator.
 22. Dla pracowników przedszkola zapewnione są indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki/przyłbice, a także fartuch z długim rękawem.
 23. Na wypadek zgłoszenia zakażenia koronawirusem: dziecka lub pracownika przedszkola, posiadających kontakt z pozostałą społecznością, dyrektor natychmiast zgłasza fakt Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, podejmuje, po otrzymaniu aprobaty Sanepidu, decyzję o przejścia grupy lub całego przedszkola na kwarantannę. Dyrektor organizuje pracę placówki zgodnie z wytycznymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i pozostaje z nim w ścisłym kontakcie.
 24. Na wypadek przejścia na kwarantannę dyrektor wydaje stosowne zarządzenie, o którym informuje nauczycieli i pracowników osobiście, wychowawcy przekazują informację rodzicom, drogą internetową lub telefonicznie (rozmowa lub sms).
 25. Po przejściu na kwarantannę obowiązuje edukacja zdalna. O zasadach jej organizacji powiadamiają rodziców nauczyciele grup.
Bydgoszcz, dnia 01.09. 2021 r.
Pozostałe procedury wprowadzone Zarządzeniem nr 1/ 2021 przez Dyrektora Przedszkola Niepublicznego „Jagódka” w Bydgoszczy z dniem 1 września 2021r. utrzymują niezmienne brzmienie tj.:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA LUB DZIECKA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „JAGÓDKA” W BYDGOSZCZY KORONAWIRUSEM SARS-COV 2 (DALEJ”COVID 19).
PROCEDURA KONTAKTU Z RODZICAMI W PRZYPADKU POGORSZENIA SIĘ STANU ZDROWIA DZIECKA.
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA W CZASIE EPIDEMII COVID-19. CZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU.
UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU.
PROCEDURA KORZYSTANIA Z ISTNIEJĄCEGO NA TERENIE PRZEDSZKOLA PLACU ZABAW.
PROCEDURA STOSOWANIA ZASAD HIGIENY PRZEZ DZIECI.

 

UZASADNIENIE :

Procedura organizacji wychowania i edukacji w Przedszkolu Niepublicznym „Jagódka”
w Bydgoszczy jest zgodna z: 

Wytycznymi przeciwepidemicznymi  Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 [1] dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

 

oraz potrzebami wynikającymi z organizacji pracy przedszkola.

Małgorzata Sroka

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Jagódka” w Bydgoszczy

3. Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka

 1. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonego opiece przedszkola odpowiadają nauczyciele oddziału, do którego dzieci zostały przydzielone.
 2. Przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu nauczyciel powinien skupiać swoją uwagę na dzieciach i obserwować ich zachowanie.
 3. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych nauczyciel ma obowiązek powiadomić dyrektora przedszkola.
 4. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców, korzystając z uzgodnionej z nimi ścieżki szybkiej komunikacji – przesyła wiadomość na podany adres a-mail lub zadzwoni pod wskazany numer telefonu.
 5. Po nawiązania kontaktu rodzice zobowiązani są przybyć do przedszkola tak szybko, jak to możliwe i przejąć opiekę nad dzieckiem.
 6. W przypadku objawów nie świadczących o zakażeniu koronawirusem powinni zabrać dziecko do domu i umówić wizytę u lekarza.  Gdyby pojawiały się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie skontaktować się z sanepidem.
 7. W sytuacji, gdy przyjazd rodziców do przedszkola się opóźnia a pojawia się zagrożenie związane z pogarszaniem się stanu zdrowia dziecka, dyrektor powinien sprowadzić fachową pomoc medyczną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112,  przed przyjazdem rodziców.
 8. Jeśli to możliwe powinien natychmiast powiadomić rodziców o pogorszeniu się stanu zdrowia dziecka i podjętych działaniach.

4. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w czasie
epidemii COVID-19

 1. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie epidemii COVID-19 ponoszą rodzice i opiekunowie.
 2. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice. Jeśli dziecko ukończyło 4 lata rodzic musi zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
 3. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z przedszkola muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dzieci z przedszkola. Osoby dorosłe zobowiązane są stosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa oraz przestrzegania zalecenia utrzymania dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach bezpośrednich. Przed wejściem do przedszkola zobowiązane są zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym przy wejściu do budynku.
 4. W czasie epidemii rodzice powinni (w miarę możliwości) wskazać jedną osobę stale przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola.
 5. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru niepełnoletniego rodzeństwa.
 6. Dyrektor przedszkola wyznacza strefę w szatni, w której rodzice przekazują dziecko osobie dyżurującej lub odbierają je z przedszkola (strefa oznaczona jest taśmą czarno-żółtą, ostatnia linia, której Rodzic nie może przekroczyć to linia w holu przy telfoksie).
 7. Przed wejściem do szatni Rodzice są zobowiązani do dezynfekcji rąk. W pomieszczeniu Rodzice przebywają w maseczkach ochronnych lub przyłbicach, zakrywając nos i usta.
 8. W szatni przedszkola, Rodzice przebywają w dystansie 1,5 m, zajmują wolną ławkę. Dzieci z grup: 5,6,7 samodzielnie przebierają się przy swoim znaczku, dzieci młodsze tj. z grup 1 i 2 mogą przebywać przy swoim znaczku z Rodzicem. Należy przy tym pamiętać, by Rodzice zachowali między sobą dystans ok. 1,5 m.
 9. Rodzice osobiście powierzają dziecko osobie dyżurującej, bez wchodzenia do sal.
 10. W okresie epidemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do przedszkola różnych przedmiotów i zabawek.
 11.  Godziny pracy przedszkola: 6.00 – 17.00.

Rodzice przyprowadzają dzieci w godzinach porannych tj. 6.00 – 8.15, odbierają
w godzinach: 14.00 – 17.00. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka z przedszkola powinny być wykonywane sprawnie i szybko.

 1.  Osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są opuścić teren przedszkola niezwłocznie po przejęciu nad dzieckiem opieki.
 2.  Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci zdrowe.
 3.  Rodzice powinni zwracać uwagę na stan zdrowia dziecka przed wyjściem z domu i nie przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeśli pojawiły się objawy chorobowe stwarzające podejrzenie zakażenia koronawirusem (kaszel, kichanie, gorączka, ogólne złe samopoczucie).
 4.  Rodzice nie mogą przyprowadzić do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 5.  W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu przedszkolu wszystkim dzieciom nauczyciel odmawia przyjęcia do przedszkola dziecka, u którego widać objawy infekcji, a temperatura ciała zmierzona przy wejściu do przedszkola wynosi powyżej 37,5 C.
 6.  Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie przejmowania opieki nad dziećmi oraz przekazywania ich pod opiekę rodziców odpowiada woźna oddziałowa lub nauczyciel dyżurujący.
 7.  Od momentu wejścia dziecka do sali pełną odpowiedzialność za nie ponosi nauczyciel opiekujący się oddziałem.
 8.  Nauczyciele opiekujący się dziećmi muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej podczas przebywania w budynku przedszkola (fartuszek, płyn do dezynfekcji rąk, częste mycie rąk).
 9. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem. Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na koronawirusa powinno być leczone w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzice będą mogli przyprowadzić do przedszkola dziecko, które jest zdrowe i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych dzieci i pracowników przedszkola.
 10. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, takich jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C) kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, rodzice obowiązkowo pozostawiają dziecko w domu, w razie nasilających się objawów powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej zaleceniami.
 11. W przypadku podejrzenia o zakażenie wirusem i skierowania dziecka do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora przedszkola, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

5. Procedura dotycząca utrzymywania czystości w przedszkolu

 1. Za utrzymanie czystości w przedszkolu odpowiedzialni są pracownicy, którym
  w zakresie obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia przedszkolne.
 2. Dyrektor przedszkola zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące
  i myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych.
 3. Dyrektor przedszkola codziennie monitoruje prace porządkowe, zwracając
  w szczególności uwagę na utrzymywanie w czystości ciągów komunikacyjnych, mycia i dezynfekowania powierzchni dotykowych w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.
 4. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
 5. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe należy regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, oczyszczać, używając wody
  z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia:
 • biurka,
 • drzwi,
 • poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków (po każdej grupie),
 • ramy leżaczków,
 • klamki,
 • włączniki światła,
 • poręcze i uchwyty,
 • używane prze dzieci zabawki lub inne przedmioty, z których korzystają podczas zabawy.
 1. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie
  z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta.
 2. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne z długim mankietem, używać w przypadku stosowania preparatów w spryskiwaczach ze względu na ryzyko podrażnienia oczu i dróg oddechowych, nie dotykać twarzy rękami w rękawiczkach, nie zakładać ponownie uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, do dezynfekcji nie używać tych samych ściereczek w różnych pomieszczeniach (kuchnia, łazienka, WC). To może doprowadzić do rozprzestrzeniania się wirusa.
 3. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania:
 • usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją,
 • sprawdzenia daty przydatności do użycia (jeśli data jest przekroczona, całkowita dezynfekcja nie jest już gwarantowana),
 • użycia środka w odpowiednim stężeniu (preparat nie zadziała, jeśli będzie źle dozowany),
 • naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego nie pomijając,
 • przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu przez wskazany przez producenta okres (dezynfekowana powierzchnia powinna pozostawać wilgotna przez zalecany czas niezbędny do zabicie wirusów).
 1. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością np. blatów stołów kuchennych, należy przepłukać je czystą wodą, po odczekaniu zalecanego czasu pomiędzy procesem dezynfekcji a płukaniem.
 2. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, bo czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza.
 3. Z wyznaczonych, stałych sal przydzielonych grupom należy w pierwszej kolejności usunąć wszystkie przedmioty, sprzęty, zabawki i pomoce dydaktyczne, których nie można skutecznie dezynfekować, we współpracy z nauczycielem pracującym w danej sali.
 4. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane w zamkniętych szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien:
 • umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu,
 • zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i dzieci,
 • oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzanej dezynfekcji. Rejestr powinien być złożony w miejscu dostępnym dla nauczycieli.
 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w danej sali jest uprawniony do sprawdzenia, każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć z dziećmi, czy:
 • sala została posprzątana i wywietrzona,
 • znajdujący się w niej sprzęt, pomoce i zabawki zdezynfekowane.
 1. Nauczyciel może zwrócić się o przeprowadzenie dodatkowej dezynfekcji zabawek, którymi bawiły się dzieci i sprzętu w sali w czasie pobytu z grupą w jadalni lub na placu zabaw.
 2. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci podczas jego pobytu w placówce (wewnątrz i na zewnątrz), wdraża dzieci do dbania o higienę osobistą zwłaszcza
  o częste i dokładne mycie rąk (po przyjściu do przedszkola oraz przed wyjściem, przed posiłkami, po toalecie, po powrocie z terenu), edukuje je w tym kierunku wykorzystując różnorodne metody i formy pracy z dzieckiem.
 3. Nauczyciel po zakończonej pracy dokonuje ogólnej dezynfekcji sali, notuje ten fakt w karcie rejestrowania higieny pomieszczenia.

6. Procedura korzystania z istniejącego na terenie przedszkola placu zabaw

 1. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko pod nadzorem nauczyciela.
 2. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwać nad ich bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy.
 3. Wyjście grup na plac zabaw odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 4. Zakazane jest przebywanie na placu zabaw więcej niż jednej grupy w tym samym rewirze placu. Dzieci z poszczególnych grup nie mogą się mieszać.
 5. Każdego dnia, w ramach codziennej kontroli sprawdzającej stan techniczny urządzeń znajdujących się na placu zabaw, pracownik odpowiedzialny za jej przeprowadzenie (konserwator) dokonuje jednocześnie dezynfekcji urządzeń. Wyniki kontroli oraz informację o przeprowadzonej dezynfekcji urządzeń odnotowuje w zeszycie kontroli.
 6. W razie nieobecności pracownika i niemożności przeprowadzenia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, zostaje on oznaczony taśmą i wyłączony z używania. O braku możliwości wychodzenia na plac zabaw w danym dniu dyrektor powiadamia wszystkich nauczycieli grup.
 7. Zabrania się wychodzenia z dziećmi na plac zabaw zabezpieczony w ten sposób.
 8. Przed wejściem z dzieci na plac zabaw nauczyciel powinien:
 • · przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu i korzystania ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw,
 • · zadbać o stosowny do pory roku i panującej temperatury ubiór dzieci,
 • · polecić dzieciom, by ustawiły się jedno za drugim, bez tworzenia par i trzymania się za ręce,
 • · w czasie przemieszczania się grupy kontrolować zachowanie dzieci.
 1. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci na placu zabaw bez opieki.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, np. zbliżanie się do ogrodzenia i rozmawianie z przygodnymi osobami, znalezienia na placu przedmiotów stanowiących bezpośrednie zagrożenie zakażeniem chorobami wirusowymi (np. skrawki materiałów opatrunkowych).
 3. Podczas pobytu na placu dzieci mogą skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu tylko pod opieką pomocy nauczyciela, która dopilnuje, by dziecko po pobycie w toalecie umyło ręce.
 4. Podczas zabaw na placu wszystkie furtki i bramy wjazdowe powinny być zamknięte.
 5. Dzieci wracają do budynku jedno za drugim prowadzone przez nauczyciela.
 6. Po powrocie z zajęć dzieci zdejmują wierzchnie okrycia i udają się do łazienki, żeby umyć ręce. Dopiero po wykonaniu czynności higienicznych przechodzą do sali zabaw.

7. Procedura stosowania zasad higieny przez dzieci

 1. Dzieci powinny mieć stały dostęp do środków higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych, z których korzystają. Za bieżące ich uzupełnianie odpowiedzialna jest woźna oddziałowa.
 2. Nauczyciel w pracy z dziećmi zobowiązany jest stosować środki ochronne przeciwko koronawirusowi oraz przestrzegać zasad higieny, by dzieci uczyły się przez obserwację dobrego przykładu.
 3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za stosowanie podstawowych zasad zapobiegawczych przez dzieci, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażeniem.
 4. Nauczyciel powinien regularnie przypominać dzieciom o zasadach higieny, zaczynając każdy dzień pracy z grupą od zajęć poświęconych tej tematyce. Podczas zajęć prowadzonych w formie dostosowanej do wieku dzieci powinien zwróć ich uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
 5. Pod kierunkiem nauczyciela dzieci powinny często i regularnie myć ręce, szczególnie:
 • przed jedzeniem,
 • po skorzystaniu z toalety,
 • po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania,
 • po styczności dłoni z powierzchnią lub przedmiotem, które mogły zostać zanieczyszczone koronawirusem (dzieci mogą być nosicielem wirusa lub chorować bezobjawowo),
 • po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 1. Mycie rąk powinno być tak zorganizowane, by przy każdej umywalce znajdowało się tylko jedno dziecko.
 2. W razie potrzeby nauczyciel powinien zademonstrować dzieciom jak poprawnie należy myć ręce, żeby usunąć z nich wirusa.
 3. Nauczyciel powinien zwracać uwagę, jak zachowują się dzieci podczas kaszlu i kichania. W razie niewłaściwego zachowania sprzyjającego rozprzestrzenianiu się wirusa należy pokazać dzieciom, w jaki sposób usta i nos zakrywać zgiętym łokciem. Użyta podczas kichania lub kaszlu chusteczka higieniczna powinna być jak najszybciej wyrzucona do zamkniętego kosza a ręce umyte wodą i mydłem.
 4. Dzieciom, które kaszlą i kichają należy zorganizować zabawę w bezpiecznej odległości od innych dzieci.