Dla rodziców

UWAGA:

Poniżej zamieszczamy link do artykułu o nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w którym zawarto najważniejsze zmiany  dotyczące dzieci od 3 do 7 roku życia:

 LINK- Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty

Zmiany wprowadzone w roku 2015:

1)    ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35) zawiera, w szczególności:

a)  obowiązek szkolny od 7 roku życia,

b)  prawo rodziców do zdecydowania o podjęciu przez dziecko edukacji szkolnego od 6 roku życia,

c)  obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6 – letnie,

d)  zniesienie obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 5 – letnie,

e)  wydłużenie terminu możliwości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do dnia 1 września 2019 r.,

f)   wzmocnienie roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i planu sieci szkół, w tym przywrócenie obowiązku uzyskiwania pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego w przypadku likwidacji szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego,

g)  powierzenie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania kompetencji powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty.

UWAGA

Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać w sekretariacie placówki.