Dla rodziców

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM ,,JAGÓDKA” W BYDGOSZCZY 

Zarządzenie Nr 1/2020

 Dyrektora  Niepublicznego Przedszkola ,,Jagódka” w Bydgoszczy
z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa
w związku z epidemią COVID-19

1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO PRACOWNIKÓW ORAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „JAGÓDKA” W BYDGOSZCZY, W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO.

 I.     Postanowienia ogólne.

 1. Wszystkie osoby dorosłe wchodzące na teren przedszkola zobowiązane są do dezynfekcji rąk – zgodnie z instrukcją zamieszczoną przed wejściem do przedszkola.
 2. W związku z koniecznością podjęcia działań prewencyjnych w celu ograniczenia zagrożenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2 na terenie przedszkola wprowadza się obowiązek prewencyjnego pomiaru temperatury u:

-        wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie placówki,

-        dzieci korzystających z zajęć na terenie przedszkola po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów.

 1. Pomiaru dokonuje osoba pełniąca poranny dyżur w holu przedszkola, w przypadku zauważenia niepokojących objawów u dziecka powtarza pomiar.
 2. Pomiaru temperatury należy dokonywać, w miarę możliwości, termometrem bezdotykowym.
  W przypadku braku takiego urządzenia, zwykły termometr należy myć i dezynfekować po każdym użyciu.
 3. Osoba dokonująca pomiaru temperatury musi mieć założone rękawiczki jednorazowe oraz osłonę twarzy (przyłbicę lub maskę).
 4. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u pracownika lub dziecka, osoba dokonująca pomiaru temperatury obowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym rodzica i dyrektora. Zgłoszenie, o  którym mowa powyżej powinno mieć formę ustną – poprzez zgłoszenie w rozmowie bezpośredniej lub drogą telefoniczną.
 5. W przypadku zbadania u pracownika temperatury powyżej 38°C  (potwierdzonej
  w dwukrotnym badaniu) dyrektor przedszkola podejmuje następujące działania:

a)      pracownik, u którego stwierdzono  podwyższoną temperaturę zaprzestaje wykonywania pracy i unikając kontaktu z innymi osobami przechodzi do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia;

b)      zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca pracownikowi kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia;

c)      do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy;

d)      o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora.

 1. W przypadku zbadania u dziecka  temperatury powyżej 38°C  (potwierdzonej w dwukrotnym badaniu) dyrektor przedszkola podejmuje następujące działania:

a)      dziecko, u którego stwierdzono podwyższoną temperaturę, pod opieką nauczyciela lub pracownika obsługi przydzielonego do oddziału przechodzi do wyznaczonego  odizolowanego pomieszczenia;

b)      dyrektor przedszkola kontaktuje się z rodzicami dziecka/prawnymi opiekunami i informuje ich o wynikach pomiaru temperatury oraz o innych niepokojących objawach zaobserwowanych u dziecka;

c)      rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są niezwłocznie odebrać dziecko
z przedszkola/szkoły podstawowej i skonsultować stan zdrowia dziecka z lekarzem;

d)      do czasu przyjazdu rodziców/prawnych opiekunów dziecko przebywa
w wyznaczonym odizolowanym pomieszczeniu pod opieką nauczyciela lub pracownika obsługi;

e)      o wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza rodzice/opiekunowie prawni niezwłocznie informują dyrektora przedszkola.

 1. Każdy pracownik może ponownie poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
 2. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub dziecka innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 8 i 9.
 3. Pracownik w razie zauważenia u siebie w czasie pracy objawów chorobowych typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola, który podejmuje działania opisane w pkt. 8.
 4. Pracownicy z objawami choroby nie mogą przychodzić do pracy.
 5. II.     Instrukcja pomiaru temperatury -  załącznik nr 1 do procedury – Instrukcja bhp pomiaru temperatury termometrem elektronicznym.
 6. III.     Zalecenia dla wszystkich pracowników i osób przebywających na terenie przedszkola.
  1. Zobowiązuje się pracowników przedszkola do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych oraz reżimu sanitarnego.
  2. Pracodawca zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej – maseczki/przyłbice, rękawiczki, fartuchy z długim rękawem – w zależności od wykonywanych zadań.
  3. Przed rozpoczęciem pracy obowiązkowo pracownik poddaje się pomiarowi temperatury.
  4. Zewnętrzni dostawcy mają obowiązek nosić na terenie przedszkola maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.
  5. Konieczne jest dezynfekowanie rąk przez osoby dorosłe po wejściu do budynku oraz w trakcie wykonywania pracy i opieki nad dziećmi. Dozowniki z płynami do dezynfekcji rąk umieszczone są w miejscach niedostępnych dla dzieci.
  6. Instrukcja bezpiecznego użytkowania środków ochrony indywidualnej chroniących przed czynnikami biologicznymi (maski/rękawice) oraz instrukcja higieny rąk stanowi załącznik nr 2 do procedury,
  7. Pracownicy zobowiązani są myć ręce m.in.:

-        przed rozpoczęciem pracy;

-        przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia (ugotowana, upieczona, usmażona);

-        po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;

-        po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;

-        po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;

-        po jedzeniu, piciu;

stosując się do instrukcji i/lub plakatów umieszczonych w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

 1. Pracownik stosuje ochronę twarzy podczas kichania/ kaszlu (w rękaw ubrania przy łokciu) oraz unika dotykania oczu, ust i nosa. Nie podaje się ręki podczas powitania.
 2. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych może jednocześnie przebywać tyle osób ile jest w nim umywalek i toalet. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 3. Należy zadbać o czystość ciągów komunikacyjnych.
 4. Przynajmniej raz dziennie należy dezynfekować powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, ramy leżaczków, krzesła, stoliki oraz inne powierzchnie i przedmioty często dotykane (Harmonogram prac porządkowych tworzy Starsza woźna oddziałowa, prace porządkowe rejestrowane są w karcie kontrolnej, każdej sali i łazienki – odpowiedzialna – woźna oddziałowa danej sali, pomieszczeń kuchennych – p. Kucharka).
 5. Zabawki i inne sprzęty w salach dla dzieci należy myć i/lub dezynfekować nie rzadziej niż raz dziennie.
 6. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń czy przedmiotów.
 7. W przypadku wydawania posiłków z kuchni należy zachować bezpieczny 1,5 metrowy odstęp pomiędzy osobą wydającą i odbierającą. Przy braku takiej możliwości,
  w pomieszczeniu powinna przebywać jednocześnie tylko jedna z tych osób.
 8. Przy organizacji żywienia szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia
  i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych.
 9. Wszystkie naczynia, sztućce, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola należy myć
  z zmywarce w temperaturze minimum 60°C z użyciem detergentu. Jeżeli jest to niemożliwe należy stosować sztućce jednorazowe.
 10. Kontakty pomiędzy poszczególnymi pracownikami powinny być ograniczone do minimum pozwalającego na wykonywanie zadań służbowych i odbywać się
  z zachowaniem 1,5 m odległości.
 11. Jeśli w przypadku pracowników kuchni nie jest możliwe zapewnienie, w odniesieniu do stanowisk pracy, ww. odległości należy stosować środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 12. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz pracownikami sprawującymi opiekę nad dziećmi.
 13. IV.     Zalecenia dla nauczycieli i pracowników obsługi przydzielonych do oddziałów przedszkolnych
  1. Wycieczki i spacery poza teren przedszkola należy organizować z zachowaniem zasad bezpieczeństwa tj. próbować omijać miejsca w pomieszczeniach zamkniętych, w których przebywa wiele osób, w środkach komunikacji zasłaniać usta maską (dzieci powyżej 4 roku życie), unikać miejsc, w których przebywa znaczna liczba osób.
  2. Należy usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.
  3. Salę, w której przebywają dzieci, należy wietrzyć przynajmniej 3 razy dziennie.
  4. Należy dbać o to, aby dzieci często i regularnie myły ręce tj. po przyjściu do przedszkola i przed wyjściem z placówki, przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z placu zabaw. .
  5. Przygotowując dzieciom miejsce do spania, należy zachować dystans pomiędzy leżaczkami, a po zakończeniu odpoczynku, zdezynfekować je (przetrzeć ramy czystą ściereczką z detergentem, następnie wodą). Jeśli dzieci odpoczywają na matach, należy oczyścić je po użytkowaniu).
  6. Zajęcia i zabawy należy prowadzić w miarę możliwości, z zachowaniem odległości między dziećmi i pracownikami.
  7. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z placów zabaw należących do przedszkola. Zajęcia na placu zabaw należy tak organizować, aby dzieci z innych oddziałów (grup) nie kontaktowały się ze sobą.
  8. Wyjścia dzieci z poszczególnych oddziałów (grup) na plac zabaw planuje się
   z zachowaniem przerwy przeznaczonej na dezynfekcję elementów dotykowych, sprzętu
   i zabawek.
  9. Nie należy angażować do pracy z dziećmi osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. Osoby powyżej 60 roku życia wykonują inne czynności służbowe wskazane przez dyrektora przedszkola.
  10.  W przypadku przejścia na system edukacji na odległość nauczycielki realizują program zgodnie z planem, komunikują się z rodzicami poprzez skrzynkę elektroniczną, facebook, inny komunikator
   i prowadzą zajęcia online lub zajęcia – filmy edukacyjne przynajmniej 2x w tygodniu.
  11. W miarę możliwości do oddziałów przedszkolnych (grup) przyporządkowani są ci sami nauczyciele
   i pracownicy obsługi. 

3. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub u dziecka Przedszkola Niepublicznego „Jagódka” w Bydgoszczy, koronawirusem
SARS-COV-2 (dalej: COVID-19)

 

 1. I.          Postanowienia ogólne
 2. Do pracy powinny przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 3. Przez niepokojące objawy rozumie się:

-        wysoką temperaturę,

-        ból głowy i mięśni,

-        ból gardła,

-        kaszel,

-        duszność i problemy z oddychaniem,

-        uczucie wyczerpania,

-        brak apetytu.

 1. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi.
 2. W placówce wydzielone zostało pomieszczenie – gabinet nr 8 (piętro budynku). w którym można odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
 3. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady
  - tel. 222 500 115.
 4. Przemieszczając się do szpitala lub do domu po podejrzeniu wystąpienia zakażenia, należy zrezygnować ze środków komunikacji publicznej.
 5. II.          Podejrzenie zakażenia zaobserwowane poza miejscem pracy
 6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni stawiać się w pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, o podejrzeniu zakażenia koronawirusem.
 7. Do czasu otrzymania pomocy należy odizolować się od innych osób.

1)        Nie należy zgłaszać się samemu do placówek służby zdrowia bez wcześniejszego uzgodnienia.

2)        Pracownik o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola.

 1. III.          Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub dziecka uczęszczającego do przedszkola podczas przebywania w placówce
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:

a)      niezwłocznie odsunąć go od pracy,

b)      wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola,

c)      powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń,

d)      powiadomić o zaistniałej dyrektora przedszkola.

e)      W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:

a)      niezwłocznie odizolować je w wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając opiekę (w izolacji z dzieckiem, w wyznaczonym pomieszczeniu przebywa wyznaczona osoba tj. woźna oddziałowa lub nauczycielka grupy pozostająca w bezpiecznej odległości od dziecka i ubrana w odzież ochronną).

b)      poinformować o zaistniałym fakcie rodzica/opiekuna prawnego i zobowiązać go do niezwłocznego odebrania dziecka,

c)      wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola,

d)      powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń – tel. 222 500 115,

e)      powiadomić o zaistniałej sytuacji powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.

 1. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek, dostępne na stronach: gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl
 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko podejrzane
  o zarażenie koronawirusem, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Należy ustalić listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia.
 4. W przypadku, gdy powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w trakcie konsultacji nakaże odesłanie osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem transportem indywidualnym do domu, osoba powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób. Zaleca się na czas oczekiwania na transport, zapewnić pracownikowi jednorazową maseczkę i rękawiczki.
 5. Dalsze kroki postępowania w przypadku pracowników i dzieci przebywających w  grupie, w której zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem dyrektor lub wicedyrektor ustala z właściwą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 1. IV.          Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażeniu
 2. Definicja KONTAKTU obejmuje:

a)      każdego pracownika przedszkola, rodzica/opiekuna prawnego dziecka pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 20 minut,

b)      rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

c)      każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

 1. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

a)      Pozostanie w domu a jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 1. Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddane zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
 2. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

 

 1. V.          Postanowienia końcowe
 2. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracownika/rodzica/ opiekuna prawnego/ dziecka dalsze postępowanie powinno być ustalone z właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. W związku z tym, dyrektor przedszkola jest zobowiązany do ścisłej współpracy i wykonywania zaleceń służb sanitarnych.
 3. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części
  IV ust.2) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy tel. 222 500 115

oraz 666 030 471,          604 387 785,                784 413, 641

lub w przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod numer alarmowy 112

lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – Bydgoszcz, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Św. Floriana 12,  (52) 325 56 34, (52)325 56 03

CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590 

3. Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka

 1. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonego opiece przedszkola odpowiadają nauczyciele oddziału, do którego dzieci zostały przydzielone.
 2. Przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu nauczyciel powinien skupiać swoją uwagę na dzieciach i obserwować ich zachowanie.
 3. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych nauczyciel ma obowiązek powiadomić dyrektora przedszkola.
 4. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców, korzystając z uzgodnionej z nimi ścieżki szybkiej komunikacji – przesyła wiadomość na podany adres a-mail lub zadzwoni pod wskazany numer telefonu.
 5. Po nawiązania kontaktu rodzice zobowiązani są przybyć do przedszkola tak szybko, jak to możliwe i przejąć opiekę nad dzieckiem.
 6. W przypadku objawów nie świadczących o zakażeniu koronawirusem powinni zabrać dziecko do domu i umówić wizytę u lekarza.  Gdyby pojawiały się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie skontaktować się z sanepidem.
 7. W sytuacji, gdy przyjazd rodziców do przedszkola się opóźnia a pojawia się zagrożenie związane z pogarszaniem się stanu zdrowia dziecka, dyrektor powinien sprowadzić fachową pomoc medyczną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112,  przed przyjazdem rodziców.
 8. Jeśli to możliwe powinien natychmiast powiadomić rodziców o pogorszeniu się stanu zdrowia dziecka i podjętych działaniach.

4. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w czasie
epidemii COVID-19

 1. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie epidemii COVID-19 ponoszą rodzice i opiekunowie.
 2. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice. Jeśli dziecko ukończyło 4 lata rodzic musi zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
 3. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z przedszkola muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dzieci z przedszkola. Osoby dorosłe zobowiązane są stosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa oraz przestrzegania zalecenia utrzymania dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach bezpośrednich. Przed wejściem do przedszkola zobowiązane są zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym przy wejściu do budynku.
 4. W czasie epidemii rodzice powinni (w miarę możliwości) wskazać jedną osobę stale przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola.
 5. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru niepełnoletniego rodzeństwa.
 6. Dyrektor przedszkola wyznacza strefę w szatni, w której rodzice przekazują dziecko osobie dyżurującej lub odbierają je z przedszkola (strefa oznaczona jest taśmą czarno-żółtą, ostatnia linia, której Rodzic nie może przekroczyć to linia w holu przy telfoksie).
 7. Przed wejściem do szatni Rodzice są zobowiązani do dezynfekcji rąk. W pomieszczeniu Rodzice przebywają w maseczkach ochronnych lub przyłbicach, zakrywając nos i usta.
 8. W szatni przedszkola, Rodzice przebywają w dystansie 1,5 m, zajmują wolną ławkę. Dzieci z grup: 5,6,7 samodzielnie przebierają się przy swoim znaczku, dzieci młodsze tj. z grup 1 i 2 mogą przebywać przy swoim znaczku z Rodzicem. Należy przy tym pamiętać, by Rodzice zachowali między sobą dystans ok. 1,5 m.
 9. Rodzice osobiście powierzają dziecko osobie dyżurującej, bez wchodzenia do sal.
 10. W okresie epidemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do przedszkola różnych przedmiotów i zabawek.
 11.  Godziny pracy przedszkola: 6.00 – 17.00.

Rodzice przyprowadzają dzieci w godzinach porannych tj. 6.00 – 8.15, odbierają
w godzinach: 14.00 – 17.00. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka z przedszkola powinny być wykonywane sprawnie i szybko.

 1.  Osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są opuścić teren przedszkola niezwłocznie po przejęciu nad dzieckiem opieki.
 2.  Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci zdrowe.
 3.  Rodzice powinni zwracać uwagę na stan zdrowia dziecka przed wyjściem z domu i nie przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeśli pojawiły się objawy chorobowe stwarzające podejrzenie zakażenia koronawirusem (kaszel, kichanie, gorączka, ogólne złe samopoczucie).
 4.  Rodzice nie mogą przyprowadzić do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 5.  W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu przedszkolu wszystkim dzieciom nauczyciel odmawia przyjęcia do przedszkola dziecka, u którego widać objawy infekcji, a temperatura ciała zmierzona przy wejściu do przedszkola wynosi powyżej 37,5 C.
 6.  Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie przejmowania opieki nad dziećmi oraz przekazywania ich pod opiekę rodziców odpowiada woźna oddziałowa lub nauczyciel dyżurujący.
 7.  Od momentu wejścia dziecka do sali pełną odpowiedzialność za nie ponosi nauczyciel opiekujący się oddziałem.
 8.  Nauczyciele opiekujący się dziećmi muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej podczas przebywania w budynku przedszkola (fartuszek, płyn do dezynfekcji rąk, częste mycie rąk).
 9. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem. Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na koronawirusa powinno być leczone w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzice będą mogli przyprowadzić do przedszkola dziecko, które jest zdrowe i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych dzieci i pracowników przedszkola.
 10. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, takich jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C) kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, rodzice obowiązkowo pozostawiają dziecko w domu, w razie nasilających się objawów powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej zaleceniami.
 11. W przypadku podejrzenia o zakażenie wirusem i skierowania dziecka do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora przedszkola, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

5. Procedura dotycząca utrzymywania czystości w przedszkolu

 1. Za utrzymanie czystości w przedszkolu odpowiedzialni są pracownicy, którym
  w zakresie obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia przedszkolne.
 2. Dyrektor przedszkola zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące
  i myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych.
 3. Dyrektor przedszkola codziennie monitoruje prace porządkowe, zwracając
  w szczególności uwagę na utrzymywanie w czystości ciągów komunikacyjnych, mycia i dezynfekowania powierzchni dotykowych w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.
 4. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
 5. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe należy regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, oczyszczać, używając wody
  z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia:
 • biurka,
 • drzwi,
 • poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków (po każdej grupie),
 • ramy leżaczków,
 • klamki,
 • włączniki światła,
 • poręcze i uchwyty,
 • używane prze dzieci zabawki lub inne przedmioty, z których korzystają podczas zabawy.
 1. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie
  z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta.
 2. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne z długim mankietem, używać w przypadku stosowania preparatów w spryskiwaczach ze względu na ryzyko podrażnienia oczu i dróg oddechowych, nie dotykać twarzy rękami w rękawiczkach, nie zakładać ponownie uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, do dezynfekcji nie używać tych samych ściereczek w różnych pomieszczeniach (kuchnia, łazienka, WC). To może doprowadzić do rozprzestrzeniania się wirusa.
 3. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania:
 • usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją,
 • sprawdzenia daty przydatności do użycia (jeśli data jest przekroczona, całkowita dezynfekcja nie jest już gwarantowana),
 • użycia środka w odpowiednim stężeniu (preparat nie zadziała, jeśli będzie źle dozowany),
 • naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego nie pomijając,
 • przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu przez wskazany przez producenta okres (dezynfekowana powierzchnia powinna pozostawać wilgotna przez zalecany czas niezbędny do zabicie wirusów).
 1. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością np. blatów stołów kuchennych, należy przepłukać je czystą wodą, po odczekaniu zalecanego czasu pomiędzy procesem dezynfekcji a płukaniem.
 2. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, bo czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza.
 3. Z wyznaczonych, stałych sal przydzielonych grupom należy w pierwszej kolejności usunąć wszystkie przedmioty, sprzęty, zabawki i pomoce dydaktyczne, których nie można skutecznie dezynfekować, we współpracy z nauczycielem pracującym w danej sali.
 4. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane w zamkniętych szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien:
 • umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu,
 • zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i dzieci,
 • oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzanej dezynfekcji. Rejestr powinien być złożony w miejscu dostępnym dla nauczycieli.
 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w danej sali jest uprawniony do sprawdzenia, każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć z dziećmi, czy:
 • sala została posprzątana i wywietrzona,
 • znajdujący się w niej sprzęt, pomoce i zabawki zdezynfekowane.
 1. Nauczyciel może zwrócić się o przeprowadzenie dodatkowej dezynfekcji zabawek, którymi bawiły się dzieci i sprzętu w sali w czasie pobytu z grupą w jadalni lub na placu zabaw.
 2. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci podczas jego pobytu w placówce (wewnątrz i na zewnątrz), wdraża dzieci do dbania o higienę osobistą zwłaszcza
  o częste i dokładne mycie rąk (po przyjściu do przedszkola oraz przed wyjściem, przed posiłkami, po toalecie, po powrocie z terenu), edukuje je w tym kierunku wykorzystując różnorodne metody i formy pracy z dzieckiem.
 3. Nauczyciel po zakończonej pracy dokonuje ogólnej dezynfekcji sali, notuje ten fakt w karcie rejestrowania higieny pomieszczenia.

6. Procedura korzystania z istniejącego na terenie przedszkola placu zabaw

 1. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko pod nadzorem nauczyciela.
 2. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwać nad ich bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy.
 3. Wyjście grup na plac zabaw odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 4. Zakazane jest przebywanie na placu zabaw więcej niż jednej grupy w tym samym rewirze placu. Dzieci z poszczególnych grup nie mogą się mieszać.
 5. Każdego dnia, w ramach codziennej kontroli sprawdzającej stan techniczny urządzeń znajdujących się na placu zabaw, pracownik odpowiedzialny za jej przeprowadzenie (konserwator) dokonuje jednocześnie dezynfekcji urządzeń. Wyniki kontroli oraz informację o przeprowadzonej dezynfekcji urządzeń odnotowuje w zeszycie kontroli.
 6. W razie nieobecności pracownika i niemożności przeprowadzenia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, zostaje on oznaczony taśmą i wyłączony z używania. O braku możliwości wychodzenia na plac zabaw w danym dniu dyrektor powiadamia wszystkich nauczycieli grup.
 7. Zabrania się wychodzenia z dziećmi na plac zabaw zabezpieczony w ten sposób.
 8. Przed wejściem z dzieci na plac zabaw nauczyciel powinien:
 • · przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu i korzystania ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw,
 • · zadbać o stosowny do pory roku i panującej temperatury ubiór dzieci,
 • · polecić dzieciom, by ustawiły się jedno za drugim, bez tworzenia par i trzymania się za ręce,
 • · w czasie przemieszczania się grupy kontrolować zachowanie dzieci.
 1. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci na placu zabaw bez opieki.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, np. zbliżanie się do ogrodzenia i rozmawianie z przygodnymi osobami, znalezienia na placu przedmiotów stanowiących bezpośrednie zagrożenie zakażeniem chorobami wirusowymi (np. skrawki materiałów opatrunkowych).
 3. Podczas pobytu na placu dzieci mogą skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu tylko pod opieką pomocy nauczyciela, która dopilnuje, by dziecko po pobycie w toalecie umyło ręce.
 4. Podczas zabaw na placu wszystkie furtki i bramy wjazdowe powinny być zamknięte.
 5. Dzieci wracają do budynku jedno za drugim prowadzone przez nauczyciela.
 6. Po powrocie z zajęć dzieci zdejmują wierzchnie okrycia i udają się do łazienki, żeby umyć ręce. Dopiero po wykonaniu czynności higienicznych przechodzą do sali zabaw.

7. Procedura stosowania zasad higieny przez dzieci

 1. Dzieci powinny mieć stały dostęp do środków higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych, z których korzystają. Za bieżące ich uzupełnianie odpowiedzialna jest woźna oddziałowa.
 2. Nauczyciel w pracy z dziećmi zobowiązany jest stosować środki ochronne przeciwko koronawirusowi oraz przestrzegać zasad higieny, by dzieci uczyły się przez obserwację dobrego przykładu.
 3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za stosowanie podstawowych zasad zapobiegawczych przez dzieci, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażeniem.
 4. Nauczyciel powinien regularnie przypominać dzieciom o zasadach higieny, zaczynając każdy dzień pracy z grupą od zajęć poświęconych tej tematyce. Podczas zajęć prowadzonych w formie dostosowanej do wieku dzieci powinien zwróć ich uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
 5. Pod kierunkiem nauczyciela dzieci powinny często i regularnie myć ręce, szczególnie:
 • przed jedzeniem,
 • po skorzystaniu z toalety,
 • po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania,
 • po styczności dłoni z powierzchnią lub przedmiotem, które mogły zostać zanieczyszczone koronawirusem (dzieci mogą być nosicielem wirusa lub chorować bezobjawowo),
 • po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 1. Mycie rąk powinno być tak zorganizowane, by przy każdej umywalce znajdowało się tylko jedno dziecko.
 2. W razie potrzeby nauczyciel powinien zademonstrować dzieciom jak poprawnie należy myć ręce, żeby usunąć z nich wirusa.
 3. Nauczyciel powinien zwracać uwagę, jak zachowują się dzieci podczas kaszlu i kichania. W razie niewłaściwego zachowania sprzyjającego rozprzestrzenianiu się wirusa należy pokazać dzieciom, w jaki sposób usta i nos zakrywać zgiętym łokciem. Użyta podczas kichania lub kaszlu chusteczka higieniczna powinna być jak najszybciej wyrzucona do zamkniętego kosza a ręce umyte wodą i mydłem.
 4. Dzieciom, które kaszlą i kichają należy zorganizować zabawę w bezpiecznej odległości od innych dzieci.

 

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „JAGÓDKA”
W BYDGOSZCZY NA ROK SZKOLNY 2020/21.

 

 Przedszkole Niepubliczne „Jagódka” w Bydgoszczy to przedszkole posiadające wspaniałe tradycje organizacyjne oraz edukacyjne. Jego głównym zadaniem jest przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, rozwijanie zamiłowań i talentów, budowanie świadomości własnych inteligencji, a co z tym związane umiejętności skutecznego, szybkiego i zgodnego, z dyspozycjami własnego umysłu, uczenia się.

Realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego mamy pewność, że nasi absolwenci zdobędą umiejętności kluczowe niezbędne do podjęcia nauki w szkole. Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną program wychowania w przedszkolu i zaplanowane sytuacje edukacyjne pozwolą dzieciom rozwijać umiejętności, wiadomości, zdolności, kształtować nawyki, w ramach wszystkich obszarów edukacyjnych niezbędnych do doskonałego radzenia sobie z zadaniami, jakie stawia przed nimi szkoła.

 

Realizując zadania w świetle zasad i norm określonych w dokumentach prawa oświatowego nauczyciele podejmują działania, rozwijające zarówno zdiagnozowane talenty jak i doskonalące umiejętności wymagające zintensyfikowanej stymulacji.

 

 Poprzez różnorodne formy działań nauczyciele:

- wspomagają dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

- budują system wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się, co jest dobre, a co złe;

- kształtują u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie
w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
i porażek;

- rozwijają umiejętności społeczne, które są niezbędne w poprawnych relacjach
z dziećmi i dorosłymi;

- stwarzają warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

- podejmują aktywność mającą na celu troskę o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;

- budują dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijają umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

- wprowadzają dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijają umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

- kształtują u dzieci poczucie przynależności społecznej oraz postawę patriotyczną;

- zapewniają dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Edukacja w naszym przedszkolu umożliwia dzieciom poznanie języka angielskiego w zakresie obowiązującej podstawy programowej, jak również w stopniu znacznie wykraczającym poza jego ramy.

W bieżącym roku szkolnym będziemy wzmacniać szczególnie wrażliwość estetyczną – kulturę i sztukę poprzez muzykę klasyczną, podczas zajęć umuzykalniających prowadzonych przez wspaniałą skrzypaczkę – absolwentkę Akademii Muzycznej.

Rok szkolny 2020/21 to również czas realizacji nowych form pracy z dzieckiem. W toku codziennych zajęć edukacyjnych nauczycielki będą wprowadzały elementy metody globalnego czytania Glenna Domana już w najmłodszych grupach.

Naszym celem jest wzbogacenie oferty edukacyjnej i dążenie tym samym do ukształtowania otwartych, twórczych, czerpiących radość z działania dzieci. 

W bieżącym roku szkolnym nauczycielki planując sytuacje edukacyjne, zarówno w grupie jak i w toku warsztatów dodatkowych, zaproszą dzieci na:

Zajęcia z „Królikiem – Podróżnikiem”, podczas których dzieci poszerzą zainteresowania geograficzne, wiedzę
o najbliższym środowisku, a także o dalekich podróżach. Będą pracowały z mapą, zdobędą informacje z literatury popularno-naukowej oraz wezmą udział w wycieczkach, tych bliskich
i dalekich.

Zajęcia z „Kornikiem – Przyrodnikiem”, na których przedszkolaki rozwiną: zamiłowania przyrodnicze, wzbogacą wiedzę z zakresu zjawisk kierujących naturą, ciekawostek ze świata roślin i zwierząt, różnorodnych form życia, ekologii. Nauczyciele zaproponują również wycieczki o tematyce przyrodniczej wzbogacające dziecięce doświadczenia „z zakresu życia roślin i zwierząt”.

Zajęcia ze „Świetlikiem – Kucharzykiem”, które rozwiną miłość kulinarną, umiejętności tworzenia i eksponowania potraw kuchni regionalnej, polskiej i europejskiej. Tu dzieci będą poznawały tajniki receptur na pyszne pierniczki, ciastka, wykonają zdrowe soki, sałatki oraz kolorowe kanapki.

Zajęcia z „Żyrafką – Fotografką”, rozwijające: wrażliwość wizualno – przestrzenną, poczucie estetyki, wiedzę dotyczącą technik plastycznych, barwy, proporcji. Zajęcia malarskie, graficzne doskonalące wiedzę o barwach i pozwalające zgromadzić doświadczenia artystyczne. Finalnie wytwory dziecięce będą uwieczniane fotografiami, które znajdą się na Facebooku naszego przedszkola.

Zajęcia z „Konikiem – Zawodnikiem”, dzięki którym dzieci nauczą się przestrzegania zasad w grach zespołowych, wykonają szereg ćwiczeń stanowiących „trening sportowy”, będą uczestniczyły w zabawach ruchowych wdrażających do zgodnej współpracy, uczciwej rywalizacji i samokontroli. Rozwiną sprawność fizyczną, zwinność, szybkość, nauczą się starannego wykonywania ćwiczeń.

Zajęcia z „Kaczorem – Konstruktorem”, podczas których przedszkolaki wykonają prace użytkowe takie jak: pudełko, karmnik, wieszak czy pojazd z kartonów. Tu nauczą się planowania pracy, twórczego myślenia, poszukiwania rozwiązań w świecie techniki i prac ręcznych.

Zajęcia z „Mróweczką – Tancereczką” dzięki którym dzieci poznają taniec „za kulisami”, zdobędą wiedzę dotyczącą rytmu, dźwięku. Doświadczą muzyki i ruchu, nauczą się układów tanecznych tradycyjnych i nowoczesnych, wystąpią w małych formach scenicznych.

Zajęcia z „ Profesorem – Muchomorem”, podczas których przedszkolne „Jagódki” rozwiną: wiedzę z zakresu podstaw fizyki, chemii, przyrody, cywilizacji. Zrozumieją zasady rządzące światem natury i wytworami ludzkiego umysłu. Tu dokonają eksperymentów wyjaśniających zjawiska fizyczne i odpowiedzą na pytania np. dlaczego para zamienia się w wodę, a woda w lód? Dowiedzą się, co pływa, a co tonie i dlaczego samolot utrzymuje się w powietrzu oraz wiele więcej.

 

Podczas realizacji powyższych zadań nauczyciele zastosują różnorodne metody i formy pracy z dziećmi. Wykorzystają swoją wiedzę dotyczącą sposobów działań edukacyjnych i wdrożą ją w sytuacjach zadaniowych.

 

W roku szkolnym 2020/21  stworzymy dzieciom przestrzeń, w której nauka i zabawa będą przebiegały skutecznie i interesująco. Dzieci we wszystkich grupach wiekowych otrzymują, od otaczających je dorosłych, niezbędną do dalszego rozwoju, wiedzę oraz wachlarz umiejętności potrzebnych do skutecznego porozumiewania się w środowisku społecznym. Nasze działania edukacyjne i wychowawcze organizowane w przyjaznym otoczeniu, ukształtują sprawności, nawyki dziecięce oraz świadomość własnych inteligencji, a przez to wiarę w siebie.